Статут учкому

07.10.2014 11:34

 

 ПОГОДЖЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

 Голова учкому                                                                 Директор Арданівської  ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Мартин.О.І.  ______                                                         К.В.Хрипта        ________________

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

СТАТУТ

 Учнівського самоврядування

Арданівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1            Учнівське самоврядування в школі – здійснюється через учнівський комітет.

1.2            Учнівський комітет – орган влади школярів, що підпорядковується загальним учнівським зборам, затверджується дирекцією школи.

1.3            Головною метою учнівського комітету є забезпечення реалізації прав учнів на здобуття базової загальної середньої освіти

1.4            Головними завданнями учкому є:

-         забезпечення реалізації права учнів на базову загальну середню освіту;

-         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, наукових цінностей українського народу

-         формування і розвиток творчої особистості з з усвідомленою громадською позицією;

-         виховання в учнів поваги до інших людей, до їх прав і свобод, почуття власної гідності, відповідальності за свої дії, вчинки; свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина;

-         надання вчителям допомоги по формуванню в учнів здібностей, наукового світогляду;

-         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів;

-         надання посильної допомоги педколективу загальноосвітнього навчального закладу у створенні умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.5            Учком у своїй діяльності керується правами та обов’язками учнів, правилами поведінки учнів, етичними нормами і власним статутом.

1.6            Учком самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої власним статутом.

1.7            Учком несе відповідальність перед учнями школи педколективом, дирекцією даної школи за дотримання гігієни, чистоти і порядку, дисципліни;

-         за відвідування учнями школи;

-         за їх успішність;

-         за організацію розваг і дозвілля в позаурочний час.

1.8            Учком має право:

-         коригувати статут учнівського самоврядування;

-         контролювати роботу старости класів;

-         організовувати і сприяти організації різноманітних заходів спрямованих на покращення умов життя школи;

-         використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         отримувати кошти від органів виконавчої влади, батьківського комітету, юридичних і фізичних осіб, учнів школи;

-         залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження для задоволення своїх потреб;

1.9            У даному навчальному закладі створено і функціонують такі учнівські комісії:

-         Навчальна комісія;

-         Комісія дисципліни і порядку;

-         Інформаційна комісія;

-         Комісія з питань дозвілля та розваг.

 1.20  Членом учкому може бути будь який учень висунутий класом.

 1.21  Учком формується шляхом висування учнями 5-11 класів по два учні з класу.

 1.22  Члени учкому шляхом відкритого голосування обирають голову учкому, заступника

          голови учкому, секретаря, створюють склад робочих комісій.

 

 

 

ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧКОМУ

 

 2.1  Учком планує свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи школи.

 2.2  В плані роботи учкому відображаються основні питання діяльності школи, та функціонування її в певному режимі.

 2.3 План роботи учкому погоджується головою учкому і затверджується директором школи.

 2.4 Вищим органом самоврядування є засідання учнівського комітету, які відбуваються не рідше як один раз на місяць.

 2.5 На засіданнях учкому складається план діяльності учкому, здійснюється координація діяльності учкому, а також заслуховуються питання виконання плану діяльності  комісій учкому, розглядаються важливі проблемні питання із шкільного життя:

-         порушення учнями правил внутрішнього розпорядку;

-         успішність учнів;

-         відвідування учнями школи;

-         учнівська дисципліна та культура поведінки.

 

 

 ІІІ ЧЛЕНИ УЧКОМУ

 

 3.1 Брати участь у засіданнях учкому мають право:

      -    учні даного закладу;

      -    члени учкому;

      -    керівники закладу;

      -    педагогічні працівники;

      -    психолог;

      -    педагог-організатор;

      -    батьки або особи, що їх заміняють.

  3.2 Права та обов’язки учнів, педагогічних працівників визначаються законодавством та

        власним статутом.

  3.3 Учні мають право:

       -   на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних

            занять;

-         на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною, лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-         на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах наук, практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

-         брати участь у обговоренні організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів і вносити власні пропозиції.

-         брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці

 3.4 Учні зобов’язані:

      -     оволодівати знаннями, уміннями та практичними навичками, підвищувати

             загальнокультурний рівень;

-         дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

-         бережливо ставиться до державного, громадського і особистого майна;

-         дотримуватись моральних та етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонена чинним законодавством;

-         дотримуватись правил особистої гігієни;

 3.5 Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

       -    обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського

             самоврядування;

-         звертатися до органів управління освітою, керівників навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчальної бази закладу;

-         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування, навчального закладу;

 3.6 Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної

       загальної середньої освіти і зобов’язані:

-         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь якою формою навчання;

-         постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-         поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, рідної мови, повагу до національної історії, культури цінності інших народів;

-         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

 

 ІV УПРАВЛІННЯ УЧНІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ.

 

 4.1 Безпосереднє керівництво учнівським комітетом здійснює його голова. Головою учкому  може бути учень 7-11 класів школи, який добре вчиться, систематично відвідує школу, не порушує дисципліну, дотримується Правил для учнів, етичних норм, законів школи (не  більше як на два роки).

        Голова учкому та його заступник обираються і звільнюються на засіданнях учкому,всією школою. Призначення та звільнення заступника голови учкому здійснюється за поданням голови з дотриманням Статуту.

4.2  Вищим органом самоврядування навчального закладу освіти є – збори (засідання учкому), учнівського комітету, які скликаються не менше як один раз на місяць.

Засідання є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини його членів (з усіх комісій). Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. На засіданні учкому: обирають голову, заступника та секретарів учнівських організацій, встановлюють термін їх повноважень.

 Заслуховують звіт голови, заступника, голів чотирьох комісій учкому, розглядають питання, що стосуються навчання, дисципліни, культури поведінки, чистоти і порядку, особистої гігієни та організації дозвілля.

 Затверджуються основні напрямки діяльності учкому, розглядають інші важливі справи шкільного життя.

 Приймають рішення про стимулювання праці голови учкому та голів чотирьох комісій.

4.3  Вищим органом управління учнівським самоврядуванням є Учнівський комітет.

4.4  Метою діяльності учнівського комітету є:

-         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

-         підвищення ролі учнів у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

-         формування демократичного стилю управління учнівським комітетом

4.5  Основними завданнями учнівського комітету є:

-         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення здорової психологічної атмосфери в класних колективах; сприяння здорової психологічної атмосфери в класних колективах;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-         надання допомоги педагогам у проведенні дослідно-експериментальної роботи та творчих пошуках;

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-         сприяння пошуку та підтримки обдарованих учнів;

-         зміцнення зв’язків між сім’єю, учнями і школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.6  Учнівський комітет діє:

-         на добровільних засадах;

-         концентруючи увагу на пріоритеті прав учнів, гармонійному поєднанні їхніх інтересів;

-         на засадах добровільності і рівноправності всіх членів;

-         на засадах дотримання законів школи.

4.7  Учнівський комітет:

-         організовує виконання рішень, які прийнято на засіданні учкому;

-         вносить пропозиції щодо зміни деяких пунктів Статуту;

-         заслуховує звіт голови учкому, голів комісій:

-          виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

-         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля;

-         розглядає питання родинного виховання.

4.8  Голова учнівського комітету:

-         здійснює керівництво учнівським самоврядуванням, призначає голів та заступників комісій, веде засідання учкому;

-         відповідає за якість і ефективність роботи учкому;

-         створює необхідні умови для участі учнів у позакласній роботі;

-         забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         видає у межах своєї компетенції розпорядження і контролює їх виконання;

-         затверджує правила внутрішнього розпорядку учнів, посадових обов’язків членів учнівського комітету;

-         несе відповідальність за свою діяльність перед учнівським коиітетом, учнями, батьками, педагогічними працівниками, дирекцією;

-         поводиться толерантно, суворо дотримується норм культури поведінки;

-         створює учнівські ради з окремих питань.

4.9  Заступник голови учнівського комітету:

-         за відсутності голови виконує його обов’язки;

-         допомагає голові виконувати його обов’язки;

-         співпрацює з педагогічним колективом згідно Статуту;

-         коригує і спрямовує роботу голів комісій учнівського комітету;

-         звітує перед головою учнівського комітету.

4.10    Секретар:

-         призначається головою учнівського комітету;

-         разом з головою опрацьовує порядок проведення засідання учкому;

-         перед засіданням збирає усі пропозиції учнів, які потрібно розглянути на засіданні;

-         веде протокол зборів.

 

 

 

 

 

 

V  ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЙ  УЧНІВСЬКОГО  КОМІТУТУ

 

 5.1 Голови комісій:

    -     керують роботою окремих учнівських комісій:

 5.1.1      Навчальна комісія;

 5.1.2      Інформаційна комісія;

 5.1.3      Комісія з питань дисципліни та культури поведінки;

 5.1.4      Комісія з питань дозвілля та розваг.

  5.2 Особисто відповідають за основні напрямки роботи комісій учкому:

       5.2.1      контакти з педагогічним колективом, адміністрацією школи;

       5.2.2      шкільний прес-центр, який висвітлює важливі сторони шкільного життя;

       5.2.3      за гігієну, чистоту і порядок, здоров’я учнів;

       5.2.4      за організацію дозвілля і розвагу  учнів у позаурочний час.

 5.3 Представляють класам де навчаються звіти роботи учнівського комітету.

 5.4 Завдання навчальної комісії  -    організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

      -    надає допомогу вчителям - предметникам в організації тематичних вечорів, виконанні творчих завдань;

-         бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення дидактичного і роздаткового матеріалу;

-         допомогу у проведенні заходів, спрямованих на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, стінгазети, конкурси).

-         організовує творчі виставки учнів;

-         надає вчителю - предметнику допомогу у виявленні творчо-обдарованих учнів та реалізації ними своїх нахилів та здібностей у різних формах діяльності;

-         сприяння вчителю - предметнику у проведенні науково-дослідницької роботи;

5.5 Інформаційна комісія:

-         прес-центр учнівського комітету організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;

-         висвітлює цікаві шкільні традиції;

-         інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами (газети, оголошення);

-         дбає про регулярний випуск стінгазет до різних тематичних вечорів;

-         випускає щомісячно газету учкому «Учком говорить»;

5.6 Комісія з питань дисципліни та культури поведінки:

      -     Надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотримання учнями «Правил для для учнів»;

      -     організовує чергування класних колективів по школі: на вечорах, оцінює якість виконання цієї роботи;

      -      виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

      -      призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, як в урочний час, так і в позаурочний;

      -       здійснює контроль за діяльністю старостату;

      -       веде облік порушників дисципліни;

      -       організовує комісію по перевірці чистоти класних приміщень;

      -       веде контроль за зовнішнім виглядом  учнів та дотримання ними особистої гігієни;

      -       веде облік результатів по перевірці санітарного стану класів;

      -       проводить раз у семестр конкурс «Найчистіший клас»;

      -       звітує на засіданнях учкому про санітарний стан класів, гігієну учнів та про порядок по закріплених територіях.

5.7 Комісія з питань організації дозвілля і розваг;

      -       організовує діяльність учнів в позаурочний час;

      -       піклується про молодих школярів (бере над ними шефство);

      -       залучає учнів до організації змістовного дозвілля;

     -       організовує в кожному класі культурно-масову роботу, залучаючи учнів до участі в позакласних заходах;

     -       організовує розваги учнів, заняття за інтересами у вільний час;

     -       організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням бажань класних колективів;

     -       надає посильну допомогу класним керівникам у організації шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря;

     -       несе відповідальність за підготовку і проведення художньої частини і програму дозвілля;

     -       бере участь в організації і проведенні конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

 

 

V.I  УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ  ТА  КЛАСНІ   КОЛЕКТИВИ.

6.1 Зв'язок учнівського комітету з класними колективами здійснюється через лідерів класів, котрі обираються класними зборами на початку навчального року.

6.2 Класні збори – колективний орган учнівського самоврядування в класі – проводиться щонайменше два рази на семестр.

6.3 На класних зборах ухвалюють рішення стосовно діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення Учнівського комітету і накреслюють колективні заходи щодо їх виконання.

6.4 Лідер класу (староста) організовує виконання рішень Учнівського комітету і класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку і проведення класних зборів.

 

V.II  УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ І  ПЕДАГОГІЧНИЙ  КОЛЕКТИВ.

 

7.1 Методична рада надає допомогу Учнівському комітету у згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчих здібностей.

7.2 Директор школи всебічно сприяє роботі Учнівського комітету, визначає педагогів-кураторів комісій.

7.3 Заступник директора з виховної роботи надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи Учнівського комітету.

7.4 Практичний психолог дає рекомендації та допомогу щодо вдосконалення роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню обов’язків.

7.5 Методичне об’єднання класних керівників та кожен класний керівник координує роботу класу та її лідерів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків.

7.6 Педагог-куратор координує роботу комісії та її лідера, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу в плануванні, аналізі корекції та підведенні підсумків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статут учкому.doc (77312)